Helse- og omsrogsutvalget har i møte 8.10.18 vedtatt i sak 31/18 at forslag til forskrift for omsorg+ skal ut på høring.

Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for demente. Omsorg+ skal være døgnbemannet med personell.

I høringsnotatet foreslås det kriterier for å få tildelt bolig i Omsorg +.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene sendes pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no , eller leveres inn til servicetorget på rådhuset mellom kl 8-15 mandag-fredag

Høringsfrist 04..03.2019

Merk uttalelsen med saksnr 2018/1154

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.