Med bakgrunn i et initiativ fra Nordreisa sau og geitalslag og Nordreisa sankelag er det satt i gang arbeidet med å lage en forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa. Nordreisa miljø- plan og utviklingsutvalg (MPU) gjorde vedtak om oppstart av forskriften i møte den 25.01.17 og i sak 37/17 den 1.6.2017 gjorde de følgende vedtak:

I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang for hunder ut til høring.

Høringsfristen settes til 15. september 2017 og vil også bli annonsert i lokalavisa i august.

Uttalelser kan sendes til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no

Dokumenter: