NVE har lagt ut til høring og offentlig ettersyn søknad fra Statnett om endret konsesjon for Vinnelys tranformatorstasjon.

NVE ønsker en bred høring om denne, og alle kan sende høringsuttalelse til NVE om saken. Se NVE sin høringsside for hvor uttalelse kan sendes.

I korthet går søknaden på å rive den gamle trafoen i Vinnelys og etablere et nytt stasjonsområde ca. 1,2 km nord for dagens stasjon. De nye trafoene skal dekke 420, 132 og 66 kV. 66 kV trafo er for å dekke Vissi AS (tidligere Ymber Nett) sitt behov. Det blir fjernet en del av de gamle høyspentraséene i området og anlagt nye traséer til erstatning for disse.

Høringsfrist er 15. desember 2021.

Dokumenter i saken:

Høringsbrev
NVE sin høringsside
Statnett sin søknad