Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-12 jf. §12-3 vedtar Miljø-, plan- og utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med nasjonal plan ID 19422018_003, og legger planforslaget ut til første gangs høring og offentlig ettersyn i minst seks uker.

Planens formål
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for å etablere en ny gravlund, samt å få en mer trafikksikker avkjørsel til E6 for Badevegen og bolig på gnr. 13 bnr. 92 som blir felles med avkjørsel til gravlunden. Planområdet slik den fremgår av denne planen er valgt grunnet områdets potensiale for utvidelse. Det er kommunens mål for fremtiden å unngå å komme opp i en situasjon som i dag, hvor kommunen har måttet finne nytt, egnet område for gravlund grunnet oppbrukt kapasitet.

Varsel
Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§12-3 og 3-7.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 09. november 2019.

Plandokumenter