Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens arealdel for 2014-2026, forbedre trafikksikkerheten i området, omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 865 ved Trekanten, tilrettelegge for torgområde og parkering samt tilrettelegging for midlertidig bruløsning med atkomst i forbindelse med ny Storslett bru.

Etter 1. gangs oppstartsvarsel er det avtalt med Statens vegvesen at de forestår selv å utarbeide reguleringsplan som omfatter Storslett bru og tilstøtende områder for adkomster til midlertidig bru og riggområde. Dette planområdet framkommer som en tilnærmet øy i planen for Storslett sentrum.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg og på biblioteket.

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 6. april 2018.

 

Plandokumenter: