Driftsutvalget har i sak 9/22 vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan Storslett sentrum vest for høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Det gjøres oppmerksom på at planforslaget ved andre gangs høring er vesentlig endret i forhold til planforslaget ved første gangs høring. Planområdet er redusert og ligger nå kun på vestsiden av Storslett bru. Dette er det redegjort for nærmere i planbeskrivelsen.

Merknader og høringsuttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no,
innen 12. april 2022.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Driftsutvalgssak 9/22
SOSI-fil