Nordreisa driftsutvalg vedtok i sak 92/21 i møte den 25. november 2021 å sende forslag til revidert lokal forskrift om vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms og Finnmark ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 26. november 2021 – 3. januar 2022.

Høringsfristen er 3. januar 2022, og uttalelser må sendes kommunen skriftlig på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller per brev til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.

Vedlegg:
Særutskrift sak 92/21 i Driftsutvalget
Forslag til forskrift for vann- og kloakkgebyrer revidert