Det har vist seg at tidligere dispensasjoner gitt til bruk av vannjet i Reisavassdraget har vært i strid med gjeldene regelverk, da den lokale forskriften som totalforbyr bruk av vannjet i Reisavassdraget ikke åpner for å gi dispensasjon. Tidligere dispensasjoner er gitt med bakgrunn i motorferdselslovens § 6. Motorferdselsloven er et mer generelt regelverk som åpner for å kunne gi dispensasjon. Men siden den lokale forskriften er strengere enn motorferdselsloven (og nasjonal forskrift), så kan vi ikke gi dispensasjoner fra forskriften slik regelverket er i dag.

Det arbeides imidlertid med å gjøre en midlertidig endring av den lokale forskriften for sesongen 2021, slik at den åpner for at dispensasjon kan gis. Dette avgjøres av kommunestyret i møte den 24. juni. Før denne datoen vil kommunen ikke behandle eventuelle innkomne søknader om dispensasjon for bruk av vannjet i Reisavassdraget for 2021. Kommunen vurderer denne midlertidige endringen av forskriften til å være så liten at det ikke vil være behov for en offentlig høring av saken.

For senere sesonger, så må Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms, endres dersom dispensasjonssøknader skal kunne innvilges. Dette vil være en mer omfattende jobb, og en forskriftsendring vil tidligst være på plass til sesongen 2022.

Kort oppsummert, så vil det være mulig å sende inn søknader om dispensasjon for bruk av vannjet i Reisavassdraget for sesongen 2021. Vi oppfordrer til at søknader sendes inn fortløpende via https://motorferdsel.no/, og senest den 24. juni. Søknadene vil så behandles i dispensasjonsutvalget etter at vi har fått kommunestyrets avgjørelse om en eventuell midlertidig endring av Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms.

For mer informasjon se vedtak fra Driftsutvalgets møte den 24. april 2021.