Forskrift om endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. juli 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre og sjette ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstavene a og b, § 4A-2 og § 4-3 og 4-3a, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25.

                                                                                           I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres følgende endringer:

§ 4 nytt tredje ledd skal lyde:

Smittekarantene gjelder ikke for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen. § 5 sjuende ledd første punktum, og § 7 andre ledd gjelder tilsvarende.

§ 4 tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd.

Ny § 4b skal lyde:

§ 4b Adgang for kommunelegen til å erstatte smittekarantene med testing

Basert på en vurdering av smittesituasjonen kan kommunelegen beslutte at personer i smittekarantene etter § 4 første ledd bokstav b, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, i stedet for å gjennomføre karantene kan teste seg i samsvar med retningslinjer fra kommunen. § 5 sjuende ledd første punktum, og § 7 andre ledd gjelder tilsvarende.

§ 6a bokstav a skal lyde:

  1. de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt etter vedlegg A uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. Passasjerferger som seiler fra land uten karanteneplikt som nevnt i vedlegg A, til et land med karanteneplikt som nevnt i vedlegg A uten å ta om bord nye passasjerer, regnes ikke som offentlig transport etter denne bestemmelsen.

§ 13 første ledd bokstav c skal lyde:

  1. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

§ 13 første ledd ny bokstav e skal lyde:

  1. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner

§ 13 første ledd bokstav e blir ny bokstav f og skal lyde:

  1. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

§ 13a første ledd bokstav a, b, c, d og e skal lyde:

a.         100 personer på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f.

b.         400 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntil 200 personer.

c.         1000 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og er delt inn i grupper på inntil 500 personer.

d.         800 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntil 200 personer.

e.         2000 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og er delt inn i grupper på inntil 500 personer

§ 13e første ledd første punktum skal lyde:

Ved arrangement som omfattes av § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor antall deltakere vil overstige det maksimale antall tillatte personer etter § 13a, kan arrangøren bare gi følgende personer adgang:

§ 13c tredje ledd bokstav a og b skal lyde:

  1. utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  2. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement. For andre idrettsutøvere over 20 år enn toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

§ 13c tredje ledd bokstav c, e og i oppheves. Bokstav d blir ny bokstav c, bokstavene f, g og h, blir nye bokstavene d, e og f. 

II

Forskriften trer i kraft 1. august 2021 kl. 24.00. Endringene i § 4 og ny § 4b trer i kraft 15. august 2021 kl. 24.00.