Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Begrenset oppad til 1/3 av kostnad inklusiv MVA. (evt. 50% dersom anlegget er åpent for allmenheten, men da er tilskudd oppad begrenset til kr 300.000.) I tillegg kan det søkes mva-kompensasjon på spillemiddelberettigede anlegg.

  • Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet
  • Krav om universell utforming (tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne)
  • Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden.
  • Klubben må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og mva-kompensasjon

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema 
Regler for å få spillemidler finner du her: Bestemmelser