Vedlagt ligger oppdatert  informasjon om skolestruktur og omstilling i sektor for oppvekst og kultur. Vedleggene er ment som informasjon om både omstilling og skolestruktur og er litt enklere å forholde seg til enn hele økonomiplanen og alle saksdokumenter fra utvalget oppvekst og kultur og kommunestyre. Informasjonen må likevel sees i sammenheng med saksdokumenter til politisk behandling. Det er mange store endringer i sektoren på kort varsel og behovet for informasjon til alle involverte er derfor særlig viktig. Informasjonen i reviderte plandokumenter sier noe om hvor vi står hen og hva som er mulighetene og utfordringene som det skal tas stilling til i perioden fremover.

 

Plandokument - informasjon om omstilling i skolen

Plandokument - informasjon om skolestruktur i Nordreisaskolen