Det ble vedtatt å ta bort tilbudet om full plass, kort dag (32 t pr uke). Dette vil gjelde fra 1. mars 2008.

Barnehagens åpningstid ble ikke endret.

Det ble vedtatt at Sonjatun barnehage ved behov kan ha utvidet åpningstid fra kl 06.45. Dette tilbudet vil ikke bli gitt i de andre barnehagene.

Det er ikke mulig å flytte barn til Sonjatun barnhage før ved hovedopptak i mars 2008, og vi kan derfor ikke gjennomføre dette før fra oppstart høsten 2008.
Alle som har barn i andre barnehager og som har behov for utvidet åpningstid, må derfor søke overflytting til Sonjatun barnehage ved hovedopptaket 1. mars 2008. Det betyr også at vi kan bli nødt til å flytte barn som i dag har tilbud i Sonjatun til en annen barnehage. Som en følge av dette kan det være at ikke alle som har behov for utvidet åpningstid kan få det.

Ved behov for utvidet åpningstid det i søknaden komme frem i rubrikken merknader.

Vedtaket om egenbetaling ved behov for utvidet åpningstid viser seg i ettertid å ikke være gyldig.

Dette fordi det i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1, som gjelder maksimalgrense for foreldrebetaling, står at maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Vi har allerede i dag maksimalgrense for foreldrebetaling og kan derfor ikke gå utenom den.

Det ble vedtatt at det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn. Dette ble innført fra 01.01.08