Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. De vesentligste endringene vil være at det blir innført en ny digital søknadsportal med krav om at søknader leveres digitalt, og det blir to nye søknadsdatoer med én felles utbetaling. I overgangsåret 2017 blir søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

For at vi skal få ut god informasjon om endringene og søknadsprosessene, inviterer vi til infomøte om omlegginga og får besøk av rådgivere fra Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Troms.

I tillegg får vi besøk fra Mattilsynet ved Birgit Nielsen som ønsker å gi en kort orientering (ca 15-20 min) på slutten av møtet om:

  • Varslingsplikt om døde og avliva småfe og storfe (endring i alder på dyr det skal varsles om)
  • Informasjon om regelverket for «overtredelsesgebyr» og når det kan brukes.
  • Informasjon om samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og landbruksforvaltninga i dyrevelferdssaker
  • Pilotprosjekt «smilefjøs»
  • Be om innspill og si noe om hvordan vi tenker i forhold til å etablere samarbeidsarenaer (tverrfaglig) for å forebygge dyrevelferdssaker.

I Nord-Troms blir det to møter den 14.3.17 som dere kan velge å delta på. Hvor du enn møter; Møt presis!

Tid Sted For
11.00 - 13.00 Kommunestyresalen Storslett Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy
15.30 - 17.30 Kultursenteret, Olderdalen Kåfjord, Lyngen, Storfjord

Selv om du f. eks bor i Nordreisa eller Skjervøy, kan du altså velge å dra på møtet i Olderdalen hvis det passer bedre.

Det ligger også informasjon om omleggingen på https://www.landbruksdirektoratet.no/no/

Velkommen til infomøte!

Hilsen oss som jobber med landbruk i kommunene