Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti la fram forslag til uttale fra Nordreisa kommunestyre:

FO 13/20 – Felles interpellasjon fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 07.05.2020
 
Behandling:
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag:
Som interpellasjon med å erstatte «Moria» spesifikt med «flyktningeleire» generelt.

Det ble først stemt over interpellasjonen. 12 stemte for og 9 stemte imot. Interpellasjonen dermed vedtatt.

Forslaget fra Rune Benonisen (Ap) utgår som følge av at interpellasjonen ble vedtatt.

Vedtak:
Hent barna ut av Moria nå!

Situasjonen i Moria er uholdbar, kritisk og vanskelig. Fra å være et transittland videre inn i Europa, har Helles blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger. Over 20 000 mennesker bor i dag i en leir bygd for 3000, og tallet er økende. Leirene på disse greske øyene er derfor overbelastet og har ikke kapasitet til nye grupper med flyktninger!

 

Flyktningkonvensjonen; Tyrkia-EU-avtalen og Dublinavtalen har gjort at Hellas har endt opp aleine med ansvaret, mens andre europeiske land står handlingslammet og ser på.

 

I Moria dør små barn av dehydrering og barn ned i toårsalderen driver med selvskading. En ser selvmord og selvmordsforsøk blant også svært unge barn og ungdommer. Det er et stort svik fra oss at vi aksepterer slike umenneskelige forhold og lidelsene det fører med seg når vi åpenbart har ressursene til å hindre det. Det er et svik mot barna i Moria, og det er et svik mot de idealene vi bygger samfunnet vårt på. Dette er uverdig.

 

Nordreisa kommune mener Norge må sette i verk hastetiltak. Det må straks tas grep i leiren for å sikre grunnleggende menneskeretter som vann, sanitærforhold og verdige levevilkår. Nordreisa kommune krever at Norge skal være en pådriver for å overholde menneskerettene i Europeiske flyktningeleirer, og at barn sine grunnleggende behov blir tatt vare på.

 

Nordreisa kommune krever at:

Norge bidrar til at barna i Moria blir evakuerte straks
Norge skal bidra til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene
Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Moria/Hellas
Norge gir ekstraordinær støtte til norske frivillige organisasjoner i Morialeiren

 

Til neste møte ber kommunestyret kommunedirektøren utrede om kommen har kompetanse og kapasitet til å bosette flere enslige mindreårige, i tillegg til det vi allerede har meldt inn til UDI