Kommunebarometeret for 2021 viser at Nordreisa kommune er rangert som nr. 1 i landet på gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie i uken. Rangeringen indikerer at kommunens helsepersonell gir gode og omfattende tjenester i mottakeres hjem. Dette gjelder tjenester både fra rus og psykisk helsetjeneste, hjemmesykepleietjenesten og hjemmesykepleietjenesten for mennesker med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Barometeret viser også at kommunen har en høy andel av sykehjemsbeboere med omfattende bistandsbehov. Det vil si at man må være mer hjelpetrengende enn tidligere før tildeling av sykehjemsplass. Sammen med et høyt antall timer hjemmesykepleie kan det indikere at innsatsen dreies mer mot hjemmebasert omsorg. Da det er et mål at alle skal få være lengst og best mulig i eget liv og hjem, og å legge til rette for nettopp dette gjennom hjemmebasert omsorg, er en villet utvikling.

 

Kommunen scorer også godt på andelen av ansatte i pleie og omsorg som har fagutdanning. Når det gjelder netto utgifter til forebygging per innbygger scorer kommunen lavt. Dette er noe som følgelig bør rettes økt fokus på. Totalt ble Nordreisa kommune rangert på 142. plass innenfor helsesektoren i Kommunebarometeret for 2021. Sektoren har en vekt på 20% i Kommunebarometeret. De viktigste nøkkeltallene er andel ansatte med fagutdanning, andel beboere med omfattende bistandsbehov og andel plasser i sykehjem med skjermet enhet.

 

Pressekontakter:

Ordfører Hilde Nyvoll, telefon 91 80 71 30

Kommunalsjef for helse og omsorg Angela Sodefjed, telefon 98 87 14 36