Oppvekstforhold og utdanning er kommunale innsatsområder som, på ulike måter berører alle innbyggere i Nordreisa kommune. At barndommen og ungdomstiden blir så god som mulig er viktig for hele samfunnet og den enkelte innbygger. Erfaringer og opplevelser fra barndommen påvirker hver enkelt innbyggers muligheter, utdanningsforløp, livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

Hovedmålet med oppvekstplanen er å sikre oppfølging av oppvekstrelaterte mål og strategier i kommunedelplanen. Oppfølgingen påvirkes også av andre relevante planer i kommunen, samt nasjonale føringer og krav. 

Oppvekstplanen er et politisk og administrativt verktøy for tjenesteområdene innen sektor for oppvekst og kultur. Planen tar høyde for endringer som kommer gjennom lov og forskrifter. Oppfølging av mål og strategier skjer gjennom arbeidet med virksomhetsplaner.

God og trygg oppvekst for barn og unge forutsetter gode tjenester som gis av personell med kompetanse og preges av helhet og sammenheng. Oppvekstplanen viser hvordan kommunen vil følge opp dette.

Høringsfrist er satt til 14.11.2022.

 

Vi ber om at høringsinnspillene merkes med «Høringssvar kommunedelplan oppvekst 2023 - 2033, sak 22/10223.» Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke: