Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunedelplan oppvekst 2023-2033 Nordreisa[1]

Kommunedelplan oppvekst 2023 -2033 - høring

Informasjon

Publisert 24. oktober 2022
Oppdatert 09. mai 2023
Høringsperioden24. oktober 2022 - 14. november 2022

Oppvekst- og kulturutvalget gjorde vedtak 14.10.2020 jf. Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune, om å utarbeide en sektorplan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema- og som erstatter behovet for flere andre sektorplaner. Kommunedelplanen legges ut for høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er tilgjengelig her:  Kommunedelplan for oppvekst 2023-2033 - høringsutkast

Dokumenter kan tilsendes på forespørsel. Planforslaget kan også sees på kommunens servicetorg 

Oppvekstforhold og utdanning er kommunale innsatsområder som, på ulike måter berører alle innbyggere i Nordreisa kommune. At barndommen og ungdomstiden blir så god som mulig er viktig for hele samfunnet og den enkelte innbygger. Erfaringer og opplevelser fra barndommen påvirker hver enkelt innbyggers muligheter, utdanningsforløp, livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

Hovedmålet med oppvekstplanen er å sikre oppfølging av oppvekstrelaterte mål og strategier i kommunedelplanen. Oppfølgingen påvirkes også av andre relevante planer i kommunen, samt nasjonale føringer og krav. 

Oppvekstplanen er et politisk og administrativt verktøy for tjenesteområdene innen sektor for oppvekst og kultur. Planen tar høyde for endringer som kommer gjennom lov og forskrifter. Oppfølging av mål og strategier skjer gjennom arbeidet med virksomhetsplaner.

God og trygg oppvekst for barn og unge forutsetter gode tjenester som gis av personell med kompetanse og preges av helhet og sammenheng. Oppvekstplanen viser hvordan kommunen vil følge opp dette.

Høringsfrist er satt til 14.11.2022.

 

Vi ber om at høringsinnspillene merkes med «Høringssvar kommunedelplan oppvekst 2023 - 2033, sak 22/10223.» Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Kommunedelplan oppvekst 2023-2033 Nordreisa[1]