Driftsregnskapet viser et overskudd på 22,8 mill kr., mens investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

 

Netto driftsresultat ble på hele 7,6%, som er 5,2% bedre enn budsjettert.  Det betyr at inndekning av merforbruk er gjort i henhold til budsjett og utgjør 7,9 mill kr, samt at budsjettert avsetning til disposisjonsfond er gjort med 3, 3 mill kr.

 

Overskuddet forklares med følgende:

Netto lønnsutgifter (fratrukket NAV-refusjoner på 6 mill kr) har en besparelse på ca 5 mill kr.  Dette har sin årsak i at faste stillinger ble holdt vakant i påvente av nedbemanningsprosessen som ble gjennomført våren 2016.

Dette er stillinger som senere er besatt og som ikke vil gi besparelser i 2017.  Lavere sykefravær har også hatt gunstig effekt på lønnsutgiftene.

 

Som følge av lønnsbesparelser, samt lavere pensjonssats enn budsjettert, har vi ca 2 mill kr i  besparelser på pensjon.

 

I tillegg har kommunen fått ca 15 mill kr. i merinntekter.  De største merinntektene gjelder refusjon fra staten på 6,2 mill kr, økte frie inntekter (skatteinntekter) på 4,1 mill kr og økt integreringstilskudd på 2,6 mill kr.

I tillegg hadde kommune økte leieinntekter, større refusjon på ressurskrevende brukere og bruk av bundne fond på til sammen 4 mill kr.

 

Det er verd å merke seg at inntektene ikke vil bli på samme nivå i 2017, da skatteinntektene bla skyldes skattetilpasninger som kun har effekt i 2016, samt at kommunen hadde engangsinntekter knyttet til asylmottaket som nå er nedlagt.  De merinntektene som er varige er lagt inn i budsjettet for 2017, og vil dermed ikke gi merinntekter i 2017 i forhold til budsjett.