Saksdokumenter og direktelenke til kommunestyremøtet 27.juni finner du her
Reglement til spørreskjema finner du her.
Direktesending vil streames på Web-Tv her og nett-Radio her.

Saksliste


PS 5018/22 Godkjenning av innkalling
PS 5019/22 Godkjenning av saksliste
PS 5020/22 Valg av medlemmer til signering av protokoll
PS 5021/22 Orienteringssaker
OS 1001/22 Årsmelding 2021 fra ungdomsrådet
OS 1000/22 Årsmelding 2021 fra eldrerådet 
Norconsult om Nye Sonjatun
Troms Kraft om vind- og hydrogenkraft
ST1 om vindkraft
PS 5022/22 Referatsaker
RS 1004/22 Revisjonsberetning årsregnskapet Nordreisa kommune
RS 1002/22 Spørsmål om registrering i ROBEK
RS 1000/22 Statnett SF - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger og 
retting av utskrevet eiendomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 
2021
RS 1003/22 Norges Høgsterett kjennelse HR-2022-956-A, (sak nr. 22-003313SIV-HRET)
RS 1001/22 Møtereferat fra Ungdomsrådet 02.05.2022
RS 1005/22 Protokoll fra representantskapet i Arkiv Troms 2022
RS 1007/22 Protokoll fra representantskapet i K-Sekretariatet 29.4.2022
RS 1006/22 Protokoll fra representantskapet i Nord-Troms Regionråd 26.4.2022
RS 1008/22 Protokoll fra representantskapet i Komrev Nord IKS 22.4.202
RS 1009/22 Særutskrift - Årsmelding 2021 rådet for funksjonshemmede
PS 5023/22 Oppfølging av politiske vedtak
PS 5024/22 Årsregnskap 2021 - Nordreisa kommune
PS 5025/22 Årsmelding 2021 Nordreisa kommune
PS 5026/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022 og budsjettregulering 1/2022
PS 5027/22 Opphør av skoledrift ved Oksfjord oppvekstsenter
PS 5028/22 Eiendomsskatt - ny taksering av boligeiendommer
PS 5029/22 Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - foreløpige rammer
PS 5030/22 Nord-Troms Interkommunale politiske råd (IPR) - samarbeidsavtale
PS 5031/22 Status helse- og omsorgstjenester per 30.05.2022
PS 5032/22 Sluttbehandling detaljreguleringsplan Storslett sentrum vest - planid 54282016_002
PS 5033/22 Strategisk næringsplan -sluttbehandling
PS 5034/22 Sluttbehandling - Revisjon av forskrift om vann- og kloakkgebyr
PS 5035/22 Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget
PS 5036/22 Temaplan for kulturminner 2022 - 2032
PS 5037/22 Tilstandsrapport flyktningtjenesten 2022
PS 5038/22 Retningslinjer for markeringen av 17.mai, Samenes nasjonaldag og Kvenfolkets dag - 
Nordreisa kommune
PS 5039/22 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa idrettsråd og Nordreisa kommune
PS 5040/22 Revidert Reglement for administrasjonsutvalget 2022
PS 5041/22 Rekrutteringsstrategi
PS 5042/22 Uttalelse - Organisert kriminalitet uønsket i Nordreisa
PS 5043/22 Suppleringsvalg til rådet for funksjonshemmede for 2022-2023
PS 5044/22 Suppleringsvalg til årsmøtet til Tornedalsrådet 2022-2023