Saksliste

Saksnr Sakstittel
PS 5045/22 Godkjenning av innkalling
PS 5046/22 Godkjenning av saksliste
PS 5047/22 Valg av medlemmer til signering av protokoll
PS 5048/22 Oppfølging av politiske vedtak
PS 5049/22 Samlesak for orienteringssaker
OS 1002/22 Nordtro orienterer v/daglig leder Toril Aamo 
PS 5050/22 Samlesak for referatsaker
RS 1014/22 Møtereferat fra ungdomsrådet 21.06.2022
RS 1013/22 Protokoll fra generalforsamlingen Campus Nord-Troms 
AS
RS 1015/22 Protokoll fra generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS
RS 1016/22 Oppsigelse av avtale vedrørende skogbruksstilling
RS 1017/22 Avslutning av tiltaket veiledningsteam for kommunalt 
barnevern 
RS 1018/22 Nye fylkes- og kommunenummer fra 1. januar 2024
RS 1019/22 Aktiv ferie- rapport sommer 2022
PS 5051/22 Økonomirapport 2.kvartal 2022 og budsjettregulering 
2/2022
Side 2 av 2
PS 5052/22 Utstyr for brøyting i sentrumsområdene
PS 5053/22 Kjøp av boligeiendommen Flyplassveien 5, Solbakken i 
Sørkjosen
PS 5054/22 Tilstandsrapport flyktningtjenesten 2022
PS 5055/22 Temaplan for kulturminner 2022 - 2032
PS 5056/22 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa idrettsråd og 
Nordreisa kommune
PS 5057/22 Helse- og omsorgsplan 2021-2026
PS 5058/22 Fastsetting av planprogram for kommuneplanen 2022-
2033
PS 5059/22 Høring - Endring i Kommuneloven
PS 5060/22 Revidert Reglement for administrasjonsutvalget 2022
PS 5061/22 Retningslinjer for markeringen av 17.mai, Samenes 
nasjonaldag og Kvenfolkets dag - Nordreisa kommune
PS 5062/22 Fremtidig organisering av 110-sentralen i Troms
PS 5063/22 Ny aksjonæravtale Ressurs Tromsø AS
PS 5064/22 Skal Nordreisa forsette som medlem i Flyplassalliansen
PS 5065/22 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk -
PS 5066/22 Kommunestyret- og fylkestingsvalg 2023 - fastsetting av 
valgdag 
PS 5067/22 Ny selskapsavtale for Arkiv Troms