Kommunestyret er samlet på Halti kulturscene, og møtet som er åpent for alle starter kl 09:00 . Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside. Dersom det kommer innbyggerspørsmål starter møtet kl 08:30.

Før møtet settes i kommunestyret, kan personer bosatt i Nordreisa kommune komme med spørsmål og synspunkter i ulike saker. Spørsmål skal da være innlevert til ordføreren innen kl 12:00 dagen før møtedagen. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.

Offentlig spørretid/tematid i kommunestyret

Før møtet settes i kommunestyret, kan personer bosatt i Nordreisa kommune komme med spørsmål og synspunkter i ulike saker. Spørsmål skal da være innlevert til ordføreren innen kl 12:00 dagen før møtedagen. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.

 

Offentlig spørretime/tematid i kommunestyret- Reglement

Hensikten med dette er å slippe til innbyggerne med spørsmål og synspunkter i ulike saker, og gjennom det forsøke å skape et større engasjement blant folk flest.

Spørretimen er tenkt gjennomført før møtet settes i kommunestyret.

Reglement for offentlig spørretid/tematid i kommunestyret:

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.
 3. Alle personer bosatt i Nordreisa kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
 4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne,hvem som skal svare.
 5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl l2.00 dagen før møtedagen
 6. Spørsmåla bør gjelde kommunale forhold
 7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min.)
 8. Oppstår det tvil om tolkingen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette.

 

Vedtatt i Kommunestyret 19.02.04, sak 0026/04

 

Sakslisten og sakspapirer

 

Klikk her for nedlasting av saksdokumenter

Utv.saksnr
Sakstittel
U.Off
Arkivsaksnr
PS 76/21
Referatsak
 
 
RS 53/21
21/1215-50 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
 
2021/342
RS 54/21
Beredskap for covid-19 høsten 2021
 
2020/300
RS 55/21
KomRev Nord's representantskapsmøte møtebok
 
2019/1102
RS 56/21
Melding om vedtak sak 14/21 (referatsaker) - Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
 
2020/649
RS 57/21
Oppfølging av rapportering - 2. halvår 2020 i barneverntjenesten
 
2019/483
RS 58/21
Protokoll fra generalforsamling i Bredbåndsfylket 4.juni 2021
 
2018/606
RS 59/21
Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 22.06.21
 
2019/1270
RS 60/21
Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 30. og 31. august 21
 
2019/1270
RS 61/21
Protokoll fra møte i representantskapet 27.04.21
 
2020/512
RS 62/21
Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll Nordreisa
 
2020/1301
RS 63/21
Svar på søknad om tilskudd fra Troms Holding
 
2015/1300
RS 64/21
Årsrapport 2020-Visit Lyngenfjord
 
2020/872
 
 
PS 77/21
Økonomirapport 2.kvartal 2021 og budsjettregulering 2/2021
 
2021/960
PS 78/21
Finansiering utbygging av Moan skole
 
2020/272
PS 79/21
Etablering av Reisa villaksenter -utbygging av Halti
 
2018/443
PS 80/21
Kjøp av boligeiendom som grenser til Halti
 
2021/877
PS 81/21
Innkjøp av bil til helse- og omsorg - ny behandling
 
2021/619
PS 82/21
Kommunal garanti Nordreisa Idrettslag - Snøproduksjonsanlegg
 
2021/1094
PS 83/21
Samarbeidsavtale med kommunene - Distriktsmedisinsk senter
 
2020/691
PS 84/21
Revidering av samarbeidsavtale Interkommunal jordmortjeneste 2021
 
2015/641
PS 85/21
Nedlegging av Tømmernes barnehage gir behov for å øke kapasiteten i kommunal barnehage
 
2020/967
PS 86/21
Tilstandsrapport - kvalitetsmelding for Nordreisaskolen 2020-21
 
2019/1080
PS 87/21
Ungdataundersøkelsen 2021
 
2020/1284
PS 88/21
Kommunebarometeret 2021 - Nordreisa kommune
 
2021/937
PS 89/21
Nyfastsetting og endring av snøskuterløyper i Nordreisa
 
2019/605
PS 90/21
Etablering av interkommunalt politisk råd  I Nord-Troms
 
2020/979
PS 91/21
Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune
 
2020/701
PS 92/21
Forvaltningsrevisjonsrapport: Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes
 
2020/1321
PS 93/21
Søknad om bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Lokalbrygg AS
 
2020/405
PS 94/21
Ettergivelse eller nedsettelse av tilsynsavgift tobakksvarer- Johs. H. Giæver AS
 
2021/750
 
 
Interpellasjoner/spørsmål
FO 6/21          Interpellasjon havneregulativ      
FO 7/21          Spørsmål om turnus-oppsett i kommunen      
FO 8/21          Spørsmål om hensatt lastebil      
FO 9/21          Spørsmål om Rotsundelv skole 
 
 
Orienteringer
 • FoU-prosjektet Locus v/Gaute Svensson, forsker ved UiT
 • Statusrapport barnevernstjenesten og barnehagetilbudene i Nordreisa v/Siri Ytterstad, kommunalsjef oppvekst- og kultur 
 • Drift av Sonjatun sykehjem v/Angela Sodefjed, kommunalsjef helse- og omsorg
 • Statusoppdatering av kommunal bygningsmasse v/Dag Funderud, kommunalsjef drift- og utvikling