Kommunestyret vedtok i møte 04.02.2021, i sak 6/21 følgende:

Nordreisa kommune endrer midlertidig retningslinjene for kommunalt næringsfond 2020 (Koronamidler) slik at eget arbeid i egen bedrift er støtteberettiget i prosjekter. Kun fremtidige
kostnader er støtteberettiget. Dvs. at arbeid som er lagt ned i slike prosjekter tidligere ikke vil være støtteberettiget.


Det er en forutsetning for å kunne gi tilskudd til eget arbeid at dette inngår i et prosjekt, der søkers eget arbeid kun utgjør en viss prosentandel av godkjente prosjektkostnader. Det gis en begrensning for eget arbeid på inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader og antall timer settes til maks 125 timer.

Denne endringen er tidsbegrenset til å gjelde for søknader som behandles og avgjøres frem til 01.07.2021.

Eget arbeid kan føres som en egen post i kostnadsgrunnlaget med en timesats inntil kr. 400 pr. time. Det skal foreligge timelister som dokumentasjon for utbetaling.