Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gjennomført en områdegjennomgang av Statens vegvesen som viser et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med omfattende tiltak. Samtidig vil regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene overføres fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Samlet har dette gjort det nødvendig å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen.

 

Vegdirektøren la januar 2019 frem konsultentbyrået Capgemini Consulting forslag om å legge ned 26 av 75 trafikkstasjoner i landet. Mai 2019 la Statens vegvesen fram sitt eget forslag som innebar nedlegging av trafikkstasjonen på Storslett i tillegg til 21 andre trafikkstasjoner i landet. Kun teoriprøvene skulle videreføres, men da i samarbeid med andre etater.

 

I november 2019 kom et revidert forslag fra Statens vegvesen til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur som for Nordreisa vil bety at følgende tilbud består: servicekontor med skranketjenester, teoriprøver og praktiske førerprøver for klasse B, BE og T.

 

Men førerprøver for tunge kjøretøy foreslåes flyttet til Alta. Skranketjenester og teoriprøver søkes levert i samarbeid med annen offentlig etat. Konsekvensen blir en betydelig reisevei for å ta førerprøver og medfører økte utgifter for kundene. Per i dag er Nordreisa nordligste oppkjøringssted for tungbil. Det produseres flere førerkort på tungbil i Nordreisa enn i Alta. Nordreisa har årlig gjennomsnittlig 100 deltakere som gjennomfører kurs og oppkjøring til tungbil med kunder fra hele landsdelen. I tillegg er det et viktig moment at tungtransport er et yrke som sliter med rekrutteringen og at det er enda et argument for å opprettholde tilbudet i Nordreisa. Med det fremlagte forslaget økes også tungtrafikken mellom Storslett og Alta. Og på denne strekningen må man passere en til tider krevende fjellovergang: Kvænangsfjellet. Vi ser det som mer både miljøvennlig og samfunnsøkonomisk å sende en sensor fra Alta til Storslett for å avvikle førerprøver – enn motsatt.

 

Nordreisa kommune er veldig fornøyd med at Storslett trafikkstasjon får bestå i det det reviderte forslaget fra november 2019. Vi har forståelse for at ting skal gjøres enklere, raskere og billigere, men i dette tilfellet mener vi at det er rimeligere å finne løsninger for videre oppkjøring til tungbil i Nordreisa istedenfor at kundene må bruke en dagsreise for å gjennomføre oppkjøring i Alta og i tillegg leie seg tungbil med sjåfør fra Nordreisa.

 

Med dette forslaget kan i verste fall kan hele tilbudet for tungbil i Nordreisa forsvinne.