Nordreisa kommunestyrets enstemmige vedtak fra møtet 01.04.2020 i PS 36/20 Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune ble i dag sendt Helse- og omsorgsdepartementet, UNN, Nord-Troms Regionråd DA, KS-Kommunesektorens organisasjon, Troms og Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Troms og Finnmark

Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har over lang tid sett med stor bekymring på dagens ambulanse beredskap i kommunen. Kommunelegen sendte i mai i 2019 et bekymret brev til klinikksjefen for akuttberedskap på UNN uten at dette har resultert i noen forbedringer på tjenesten. I flere orienteringer gitt fra kommunelegen har vi fått meldinger om at dagens ordning ikke er tilfredsstillende; Kommunelegen melder om tilfeller der de har vært nødt til å frakte alvorlig syke hjertepasienter til helikopter med privatbil, der leger har stått alene i møte med pasienter med hjertestans uten ambulansepersonell og der pasienter med brudd har vært nødt til å vente til neste dag for å kunne bli sendt til sykehus. Dette er situasjonen i en normalsituasjon for våre leger og innbyggere og kommunestyret ser med stor bekymring på akuttberedskapen i kommunen. I lys av koronapandemien anser vi det derfor som svært vanskelig for ambulansetjenesten i denne situasjonen å kunne klare å levere i hht. formelle krav eller forventninger i befolkningen.

Den marginalisert ambulansedekningen i kommunen, avstand til sykehus og demografiske forhold gjør at vår befolkning synes særlig utsatt nå, både med tanke på pandemien og i forhold til den øvrige pasientgruppen som skulle ha behov akutthjelp. Senere tids oppslag i media om hvor krevende og utfordrende det er med transport av pasienter med covid-19, sammen med kunnskap om strenge rutiner ved smittefare gjør at Nordreisa kommune ser det som helt nødvendig at helse nord og unn ledelsen kommer tilbake til kommunestyret med en tydelig beredskapsplan som sikrer befolkningen i Nordreisa likeverdig akuttberedskap som i resten av landet. Vi ser at dagens situasjon gir vakthavende leger en svært utfordrende arbeidshverdag og vi er bekymret for hvordan den økte belastningen i den tiden vi står i nå vil påvirke legenes arbeidssituasjon og helse på sikt.