Kompensasjonsordningen er rettet mot kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemien, og særlig innrettet mot kommuner som har reiseliv rettet mot turister utenfor EØS-området og mot kommuner med mest flytrafikk mot utlandet. Ordningen retter seg derfor mot bedrifter i reiselivet som er særlig avhengig av turister fra land utenfor Europa.

Midlene er fordelt til kommuner med høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. Tildelingen er basert på antall ansatte innen overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

Tilskudd til bedriftene skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengig av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

I søknaden ber vi bedriftene angi andel gjester fra land utenfor Europa før pandemien rammet, samt antall ansatte før pandemien rammet, alternativt i en normal driftssituasjon for bedriften. Det vil gi grunnlag for en god og rettferdig tildeling av midler. Søkerne kan også beskrive effekter for bedriften av at turister fra land utenfor Europa i liten grad besøker Nord-Norge, til tross for at det meste er åpnet opp igjen i kjølvannet av pandemien.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema – Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO) via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Spørsmål kan rettes til Jan F. Fjære på telefon 417 06 134 eller jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.