Kunngjøring av kommunal kompensasjonsordning #6 til lokale virksomheter i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har i en ny tildeling mottatt midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til ordningen «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Nordreisa kommune er denne gang tildelt kr. 599.000. Dette er en notifisert ordning under Covid-19 – rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

Bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kan søke. Retningslinjene for tildeling av midler finner du under kunngjøringsteksten.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Serverings- og overnattingsbedrifter og reisearrangører er særlig nevnt i departementets tildelingsbrev.

Søknader vil sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og/ eller andre ordninger.

Søknadene behandles i tråd med den notifiserte ordningen under Covid 19-rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Søker må i søknaden oppgi hvor mye bagatellmessig støtte virksomheten har mottatt de tre siste årene.

Søknadsfristen er 18. februar 2022.

Næringsutvalget behandler de innkomne søknadene 15. mars 2022.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema – Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO) via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Spørsmål kan rettes til Jan F. Fjære på telefon 417 06 134 eller jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.

---

Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nordreisa kommune - del 6

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknader vil sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og/ eller andre ordninger.

Søknadene behandles i tråd med den notifiserte ordningen under Covid 19-rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Søker må i søknaden oppgi hvor mye bagatellmessig støtte virksomheten har mottatt de tre siste årene.

Kriterier:

 1. Bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kommune kan søke. Virksomhetene må være innrettet mot servering/ reiseliv/ turisme.
 2. Dersom en virksomhet tidligere har fått støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning, vil søknaden gjelde nye kostnader som en ikke har fått støtte til tidligere.
 3. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31.desember 2019, kan ikke tildeles støtte. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
 4. Søkere som ikke er tildelt støtte i den fjerde tildelingsrunden av kommunal kompensasjonsordning (23.nov.2021) vil bli prioritert.
 5. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i næringslivet som igjen ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene av 14. desember 2021.

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte og dokumentere følgende i søknaden:

 1. Bedriften må beskrive/ dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer tilknyttet Covid 19-pandemien. Legg ved egen forklaring på hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak.
 2. Bedriften må dokumentere tap av omsetning/ inntekt, eventuelt ekstrakostnader, som følge av Covid 19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
 3. Sett opp og spesifiser de faste uunngåelige kostnadene for bedriften for 2021 i eget dokument som du laster opp som vedlegg til søknaden. Disse faste uunngåelige kostnadene vil kunne godkjennes som tilskuddsgrunnlag: strøm, forsikring, data/ internett/ telefon, husleie/ lånekostnader, renovasjon, regnskapskostnader, leasingkostnader.
 4. Vi ber i tillegg om følgende dokumentasjon:
 1. Sett opp omsetningen for 2019, 2020 og 2021 slik at differansen fremkommer. Sett også opp foreløpig årsresultat for 2021 (beløp). Dette settes opp i eget dokument som du laster opp som vedlegg til søknaden.
 2. Legg ved siste avlagte årsregnskap.
 3. Legg ved skatteattest.

Hvordan søke

Søknad sendes inn elektronisk: www.regionalforvaltning.no

Gå inn på ordningen Nordreisa kommune «Kommunal kompensasjonsordning #6».

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentligloven.

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.