Kommunestyret har i sak 5034/22 i møte 27.06.2022 fattet følgende vedtak:

Forslag til detaljregulering Storslett sentrum vest med planID 54282016_002 med plankart sist revidert 08.06.2022, samt bestemmelser sist revidert 08.06.2022 og planbeskrivelse sist revidert 08.06.2022, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
 

Kunngjøring
Nordreisa kommune kunngjør med dette at detaljreguleringen Storslett sentrum vest er vedtatt av kommunestyret.

Berørte myndigheter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet, og naboer til dette, underrettes om vedtaket ved eget brev. Offentligheten orienteres gjennom annonse i Framtid i Nord og kommunen sin hjemmeside.

Erstatning/innløsning
Krav om erstatning etter PBL § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Plan- og saksdokumenter
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av høringsuttalelser og kommunens vurderinger av disse
Brev - Avinor trekker innsigelsen
Alle høringsuttalelsene
Kommunestyresak 5034/22 - særutskrift
Brev til berørte parter