Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bilde plankart kystsoneplan

Høring og offentlig ettersyn av revidert plan

Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 06. mai 2024
Oppdatert 11. juni 2024
Høringsperioden06. mai 2024 - 30. september 2024

Styringsgruppa for det interkommunale planprosjektet fattet i mars vedtak om å fremme revidert plan for politisk behandling og vedtak om å legge planforslaget ut til 8 ukers offentlig ettersyn fra kunngjøringsdato jf. pbl § 5-2 og 11-14.

Offentlig ettersyn og høring av planforslag – politisk behandling:

Formannskap i Kvænangen, og kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy behandlet saken henholdsvis 11, 16 og 18.04. Samtlige kommuner vedtok innstillingen.

 

Saksunderlag og vedtak i Nordreisa:

Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy - Høring og offentlig ettersyn (1).pdf

 

Offentlig ettersyn og høring av planforslag:

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir langsiktige rammer for bruk og vern, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen er et strategisk verktøy i forlengelsen av kommuneplanens samfunnsdel, og skal sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

 

Forslag til plan for både Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 30.09.2024.

Følgende plandokumenter kan lastes ned i digital utgave:

01_Planforslag_Planbeskrivelse_040424.pdf

02_Planforslag_KU_ROS_040424.pdf

02_Planforslag_KU_ROS_VedleggKap3_040424.pdf

03_Planforslag_Nordreisa_A0_040424.pdf

03_Planforslag_Plankart_Kvanangen_A0_040424.pdf

03_Planforslag_Plankart_Skjervøy_A0_040424.pdf

04_Planforslag_Bestemmelser_og_Retningslinjer_040424.pdf

05_Plan_for_medvirkning_040424.pdf

Mottakerliste.pdf

Dokumentene er også tilgjengelige i infotorget i Rådhuset i hver enkelt kommune.

 

Innspill til planforslaget sendes til: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no  innen 30.09.24

Innspillet merkes «21/1472 - Innspill til planforslag - kystsoneplan»

 

Info om høringsperioden:

Det vil bli arrangert et felles folkemøte 14.05 kl. 18 hvor det vil bli gjort nærmere rede for planforslaget. Det er mulig å møte på Rådhuset i hver enkelt kommune eller delta digitalt etter nærmere annonsering.

Etter høringsperioden vil kommunene behandle samtlige innspill, faglige råd og eventuell innsigelser. I den forbindelse vil det etter nærmere plan bli gjennomført ytterligere medvirkning av interessegrupper, næringsliv og offentlige myndigheter.

 

Oppdatert 11.06.24: Endret høringsfrist og merking av innspill

Uttalelse til saken

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bilde plankart kystsoneplan