Leder av Nord-Troms plan og eiendom
Under forutsetning om at endelig samarbeidsavtale blir godkjent av alle fire kommuner vil Nord-Troms plan og eiendom bli etablert. Vi søker her i første omgang etter leder av det interkommunale (regionale) plankontoret.
Arbeidet med å utrede mulighetene for et felles plan- og eiendomskontor i Nord-Troms startet høsten 2020. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har hele veien vært en viktig støttespiller i dette arbeidet. Kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Lyngen har nå gått videre med en intensjonsavtale, og ønsker med dette å forsterke samarbeidet innen areal- og samfunnsplanlegging i Nord-Troms.


Plansamarbeidets navn vil være Nord Troms plan og eiendom, og vil organiseres som et kommunalt oppgavefelleskap. Målet med etablering av plankontoret er å styrke kommunenes fagkompetanse innen fagfeltene ved at en bygger opp et bredere fagmiljø, og i første omgang innen areal- og samfunnsplanlegging. Kommunene vil også være mindre sårbare, og mer attraktiv når en har et fagmiljø å spille på. På sikt er det en åpning for at kontoret også kan inkludere delingsaker, oppmåling, geodata samt byggesaksforvaltning. Det regionale plankontoret skal utvikles som et planfaglig kompetansesenter, hvor det kan være aktuelt å samordne flere plan- og utviklingsoppgaver de nærmeste årene.
Leder av kontoret vil få ansvar for å utvikle og implementere samarbeidsmodellen som er utredet, samt sette opp et team som også samarbeider på distanse med de kommunale planleggere og i et virtuell nettverksteam.


Målet er å starte opp plankontoret fra 1. januar 2023. Kontorets leder vil også være med på rekrutteringen av to planleggere/ansatte til kontoret. Nord Troms plan og eiendom vil da bestå av leder og to planleggere. Det er også en forutsetning at alle kommunene fortsatt skal ha en planfaglig grunnressurs som del av egen organisasjon, og som da jobber opp mot plankontoret i 50 % stilling.
Det er ikke bestemt hvilken kommune som skal være vertskommune for det regionale fagmiljøet. Beslutning om dette vil bli tatt ila høsten i år og da i samarbeid med vedtakene som gjøres om endelig samarbeidsavtale.
Det vil også pålegges et ansvar mht. påfølgende utvikling av samarbeidet i første omgang ut første driftsår dvs. ut 2023. Fast tilsetting og tilføring av nye interessante utviklingsoppgaver kan påregnes.
Leder av kontoret vil samarbeide nært med kommuneledelsen i de fire kommunene, inkludert kommunedirektørutvalget (KDU) i samarbeidet.
Noe reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter avtale.

Les mer om stillingen/søk her.