Varsel
Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12. Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtak i kommunestyret
Forslag til detaljregulering Myrenga boligfelt med planID 54282017_003 med plankart sist revidert 17.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 17.02.2020 og planbeskrivelse sist revidert 17.02.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og
saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig under:

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klager framsettes, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett ev. e-post via eDialog.