Varsel
Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12. Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny gravlund.

Kommunestyrets vedtak
Forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med planID 19422018_003 med plankart sist revidert 04.12.2019, samt bestemmelser sist revidert 04.12.2019 og planbeskrivelse sist revidert 04.12.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de er vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her: