Varsel
Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12. Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak
Forslag til detaljregulering Sørkjosen med planID 54282019_001 med plankart sist revidert 06.03.2020, samt bestemmelser sist revidert 06.03.2020 og planbeskrivelse sist revidert 06.03.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her:

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klager framsettes, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett ev. e-post via eDialog.