Varsel
Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Alle offentlige høringsinstander, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er å gi grunnlag for å prosjektere ny bru, og sette av tilstrekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru, samt for midlertidig bru og vei i anleggsperioden.

MPUs vedtak
Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med plan ID 19422017_005 med plankart sist revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.05.2019 og planbeskrivelse sist revidert 24.05.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de er vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her: