Om forskriften

Formålet med forskriften er å gi bestemmelser om motorferdsel med snøskuter for å raste på islagte vann i tilknytning til fastsatte snøskuterløyper i Nordreisa kommune hjemlet i forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune, Troms (FOR-2005-10-24-1249).

Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel) på nærmere angitte vann. Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som weasel, ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

Kjøring med snøskuter ut fra fastsatt snøskuterløype for å raste på islagte vann er tillatt på følgende vann i tilknytning til eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune når løypa er åpen, jf. kart datert 22.3.2017 Nordreisa kommune:

På løype 1 - Gahperus – Somájávri:

  • Geatkkutjávri

På løype 2 - Oksfjord – Kautokeino:

  • Vilbealesjávri
  • Goččesjávri
  • Sivravatnet/Gurešjávri

For øvrige bestemmelser, les forskriften i fulltekst i dokumentlisten under.

OBS! Forskriften trår ikke i kraft før klagefristen er utgått, eventuelle klager er behandlet og forskriften er kunngjort i Norsk lovtidend.

Dokumenter

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra publiseringsdato, dvs. den 26. mai 2017. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til kommunen. Angi vedtaket det klages på, og beskriv den eller de endringer som ønskes og de grunner du har for å klage. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.