Møtet er åpent for alle

Utvalget skal forutenom referatsaker, gjøre vedtak i følgende saker:

PS 9/18
Forslag til detaljregulering: Hansvoll boligområde - Plan ID: 19422017_004
PS 10/18
Klage på vedtak for deling av tilleggsareal fra gnr 52 bnr 62
PS 11/18
Klage på vedtak om avslag på deling av gnr 24, bnr 9
PS 12/18
Resultatrapport Drift og utvikling desember 2017
PS 13/18
Solvoll gamle skole -utleie
PS 14/18
Sonjatun barnehage, status, fremtidig bruk.
PS 15/18
Søknad om deling gnr 4, bnr 1
PS 16/18
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GBR 14/4 - Storslett
PS 17/18
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for masseuttak 1942/33/3 Tørrfossmoen (plan ID: 19421993_001)
PS 18/18
Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL for 2017 - 2020
PS 19/18
Varsel om oppstart: Detaljregulering Høgegga barnehage - nasjonal plan ID: 19422018_001
 

Sakspapirene kan lastes ned fra denne siden

http://www.nordreisa.kommune.no/index.php?id=4684764