Saker som skal opp til behandling i miljø-, plan og utviklingsutvalget 06.04.2017 er:

PS 23/17
Årsmelding Drift og utvikling 2016
PS 24/17
Budsjettregulering drift og utvikling 1-2017
PS 25/17
Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering
PS 26/17
Hovedplan vann 2017-2025 - Høring
PS 27/17
Avløpspumpestasjon Guleng - sanering og flytting
PS 28/17
Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 19422007_008 Turistanlegg Spåkenes
PS 29/17
Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i Kvænangen og Nordreisa kommuner
PS 30/17
Kjøp av tilleggsareal til gnr / bnr 52/109
PS 31/17
Prosjekt "Øya ved Storslett bru"
PS 32/17
Salg av Solvoll ungdomshus
PS 33/17
Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms
PS 34/17
Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser - planid. 19422002_002