Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 
Båt med elektrisk motor
Har du båt med el-motor kan du søke kommunen om å kjøre den på små vann mindre enn 2 kvadratkilometer. 
 

Kriterier/vilkår

Når kommunen vurderer åpning for ferdsel, enten gjennom forskrift eller vedtak, er det hensynet til naturen, verneområder, hekkeområder, terrenginngrep, støy og ulempe for friluftsliv som skal ligge til grunn for vedtaket.

Nordreisa kommune har utarbeidet bestemmelser og retningslinjer for behandling av scootersaker.

Nordreisa kommune har utarbeidet bestemmelser og retningslinjer for behandling av scootersaker. Noen saker har forenklet saksbehadling. Se nærmere under forskrifter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

Lover

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Småbåtloven

Forskrifter

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

Retningslinjer

Bestemmelser for kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark

Retningslinjer for behandling av scootersaker nov 2010

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen (eller statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Dispensasjonsutvalget har i sak 26/10 gitt bestemmelser om kjøring etter nasjonal forskrift § 3 bokstav d, e og f. For kjøring etter disse bestemmelsene må det sendes en melding til kommunen.  Bestemmelsene gjelder følgende type kjøring:

  • § 3d Transport av materialer og utstyr ved bygging
  • § 3e opparbeiding og preparering av skiløyper
  • § 3f vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger 

Melding om kjøring skal gjøres på eget skjema og sendes Nordreisa kommune, servicetorget.

Kopi av skjema gis som en bekreftelse til den som skal ut å kjøre. 

 

Skjema

Melding/bekreftelse om opparbeiding av preparering av skiløyper
Melding/bekreftelse om transport av matrialer og utstyr ved bygging
Melding/bekreftelse om vitenskapelige undersøkelser og dyretellinger
Veiledning til å legge ved elektronisk kart til søknad om motorferdsel

Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov
  • For uttak av ved på Statskog sin eiendom må teigseddel vedlegges.
  • Skriftlig tillatelse fra alle grunneiere som berøres av traseen.

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Søknaden sendes til

Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett

eller
postmottak@nordreisa.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Telefon:77 77 07 60
Epost:postmottak@nordreisa.kommune.no
Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
Besøksadresse:Sentrum 17 9151 STORSLETT
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-12 12:30
Web levert av CustomPublish AS