Direktehjemler

Direktehjemmel betyr at en til et gitt formål kan bruke motorkjøretøy (bil/ATV/snøskuter e.l), lande med helikopter, eller bruke båt i utmark uten å søke kommunen om dispensasjon.

Direktehjemler: motorferdselsloven § 4, nasjonal forskrift § 2 og § 3

Dispensasjonshjemler

Dispensasjonshjemler betyr at du må søke kommunen om å bruke motorkjøretøy (bil,snøskuter e.l.), lande med helikopter, eller bruke båt i utmark. Ingen har krav på dispensasjon etter motorferdselsregelverket. Det er opp til kommunen å vurdere, innenfor rammene av regelverket, om søknaden skal innvilges eller ikke.

Dispensasjonshjemler: Motorferdselsloven § 6, nasjonal forskrift § 5§ 5a§ 5b og § 6.

Snøskuterløyper

Snøskuterløyper er også et unntak fra hovedregelen om at all motorferdsel i utmark er forbudt. Oversikt over snøskuterløyper finnes her, huk av for temalag «løype». 

5. mai - 30. juni

For søknader om motorferdsel som skal gjennomføres i perioden 5. mai til 30. juni, så kan ikke kommunen innvilge dispensasjoner jf. nasjonal forskrift § 9. I denne perioden behandles søknader av Statsforvalteren. Søknader skal allikevel sendes inn til kommunen, og vi videresender søknadene til statsforvalteren.