Bekreftelse fra kommunen

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, jf. regelverkets 1 a), må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var 11. november 2020.

Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen, jf. punkt 2 b) i regelverket. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps, frivillige organisasjoner og idrettslag. Organisasjonsformene AS, SA, DA, ANS, enkeltmannsforetak og liknende kan ikke søke direkte til Bufdir, men må søke gjennom kommunen. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 2 b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte fra Bufdir vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

Endring for direktesøknader til Bufdir:

For frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd direkte til Bufdir, jf. regelverkets punkt 2 b), må tiltaket omfatte deltakere i målgruppen fra minst fem kommuner (tidligere var kravet tre kommuner)

Nye tiltakstyper:

I tillegg til å kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak jf. regelverkets 1 a) er det nå mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. 1 b) i regelverket.
  • koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. 1c) i regelverket.

Se informasjon under om hvem som kan søke om tilskudd til de nye tiltakstypene. Søknadene skal sendes inn direkte til Bufdir og omfattes ikke av regelverkets punkt 3. Inntil 20 millioner kroner er satt av til de nye tiltakstypene.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Bufdirs søknadsportal

Det vil i år publiseres fire ulike søknadsskjemaer i portalen. Dere skal fortsatt benytte det ordinære søknadsskjemaet og forenklet skjema for utstyrssentraler for søknader om tilskudd til ordinære tiltak, jf. punkt 1 a) i regelverket. For søknader om tilskudd til de to nye tiltakstypene, jf. 1 b) og 1 c) i regelverket, er det opprettet egne søknadsskjemaer. Ta kontakt med tilskuddsavdelingen  i Bufdir hvis du er usikker på hvilket skjema du skal benytte. 

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverkveileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

 

Kontaktperson i Nordreisa kommune er sektorleder for oppvekst og kultur Siri Ytterstad. Epost: siri.ytterstad@nordreisa.kommune.no