Post- og Teletilsynet (PT) publiserte 31.03.2014 en ny nasjonal tilskuddordning for bredbåndsutbygging med søknadsfrist 6.juni 2014. Fristen kan bli forlenget avhengig av tidspunkt for godkjenning i EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) som nå har den norske ordningen til behandling.

Bare kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte over ordningen. Informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes her: http://www.npt.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/nasjonal-st%C3%B8nad-til-breibandutbygging

 

PT gjør spesielt oppmerksom på følgende krav:

Det er krav at kommuner som planlegger søknad skal offentligjøre informasjon om hvilket geografisk område den planlagte utbyggingen gjelder med høringsfrist minst 1 mnd. Det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen før søknaden innleveres. Offentliggjøring kan skje på kommunenes hjemmeside, men i tillegg skal lenke til denne informasjonen sendes PT på epost: van@npt.no som vil publisere en nasjonal oversikt over planlagte prosjekter.

 

Nordreisa kommune planlegger å sende søknad for områdene; Storenga, Havnnes og Nordli. Høringsuttalelser og interesse kan sendes Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett. Merk med Saksnummer 2010/3839.

 

Vi gjør oppmerksom på at Nordreisa kommune har fått tilskudd fra Troms fylkeskommune, RDA, i 2014 til utbygging av strekningene;

Flatvoll-Tangen

Steinsvik-Straumfjord

Hamneidet