Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midler som kan søkes på av instanser/aktører som ønsker å bidra til å gi alle barn og unge like muligheter til delta i organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Lenke: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/. Her vil du finne rundskriv og veileder, samt lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 8. desember 2017. Kontaktperson i Nordreisa kommune er Else Pettersen Elvestad, tlf 77 58 82 14. Epost: else.elvestad@nordreisa.kommune.no. Ta kontakt dersom du trenger råd/veiledning i søknadsprosessen.