Trafikklysmodellen

 • Krav om at barnehager, opplærings- og utdanningsvirksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig – minimum grønt nivå etter trafikklysmodellen.
 • Kommunene vurderer selv utviklingen i smittesituasjonen lokalt og beslutter tiltaksnivå i tråd med den.

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, i tillegg til teststrategier. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

Se mer på fhi.no for mer informasjon om korona

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barneskolen presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Trafikklysmodell for ungdomsskoler.
Tiltaksnivå Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Avstand mellom ansatte
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Unngå trengsel og store samlinger
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Kohorter bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever ansatte i alle situasjoner
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  Delvis digital undervisning
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder

Barneskole 1–7 Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Egen organisering for SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke i undervisningssammenheng)
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Samme kohorter på SFO som i skolen
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke i undervisningssammenheng)

 

Barnehager Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehagehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter
  • To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstreb avstand mellom ulike kohorter
  • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke sammen med barn)
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Del inn barna i mindre kohorter
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
  • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
  • To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
  • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke sammen med barn)

 

 

Kilder: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for--ungdomsskole/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak#nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-skoletrinn-1-7-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell