Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140

Formålet med barnevernloven er å 

• Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, 
• Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

 

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Vaktsamarbeidet gjelder for kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen, med Nordreisa som vertskommune.
Henvendelser på dagtid:
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste: 96 09 51 13
Skjervøy barneverntjeneste:77 77 55 53
Kåfjord barneverntjeneste: 77 71 92 60

 

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:
- vold eller vitne til vold
- seksuelle overgrep
-foreldre som ruser seg
- ungdom som ruser seg
- omsorgssvikt
- kjønnlemlestelse
- tvangsgifte

 

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:
 • om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning
• Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i• om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

 

Barnevernvakta er barneverntjenesten akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.