Saksprotokoll i Nordreisa formannskap 17.08.2017

Fellesuttalelser fra Nordreisa formannskap til Troms fylkeskommune:

Høring regional transportplan for Troms 2018-2023

Viser til høringsdokument. Fylkesvegene i Nordreisa er gjennomgående dårlige eller svært dårlige. Spesielt fv 865 Reisadalen, og fv 355 til Storvik er i svært dårlig forfatning. Vegen i Reisadalen er tungt belastet pga utbygging i regi av Statnett, og er nærmest uframkommelig. Dette er en viktig veg for næringsliv og turister. Tiltak for varig utbedring må innarbeides i regional transportplan med høg prioritet.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg 28.08.2017

Nordreisa kommune viser til forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 og har følgende innspill:

  1. Storslett som regionsenter i Nord Troms må tas inn i byutfordringer med beskrivelse av Stedsutviklingsprosjekt og omlegging av kryss E6 og Fv 865.

  2. Troms fylkeskommune må som vegeier ta ansvar for veglysene langs sine veger og ferdigstille arbeidet med overtagelse for de vegene som i dag driftes av kommunene i Troms.

  3. Mettevollia og Gjøvarden må tas inn i faktagrunnlaget for vegstrekninger med skredfare.

  4. Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen.

  5. For å redusere etterslepet av vedlikehold av fylkesvegene må bevilgningen NTP 2018-2029 økes.

  6. Nordreisa kommune viser til det store etterslepet på drift og vedlikehold av fylkesvegene i Troms, ikke minst i Nordreisa. På den bakgrunn anser Nordreisa kommune det som ikke riktig å satse på nye store vegprosjekter nå, men prioritere drift, vedlikehold og opprustning for å ivareta bosetning og næringslivets transportbehov. Det må lages en strategi for opprusting av fylkesveger i innlandet i Troms på samme måte som strategien «fra kyst til marked- strategi» Det er flere næringer på innlandet som også trenger å få sine varer ut til markedet, feks stein-, grus-, skog-, jordbruksressurser og den økte turistnæringen.