PS 58/17 Uttalelsene til Statens vegvesen handlingsprogram 2018-2023 (2029)

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre har enstemmig vedtatt følgende uttalelse til Statens vegvesen handlingsprogram 2018-2023 (2029)

 

Statens vegvesen har i høst utarbeidet forslag til handlingsplan etter stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget er sendt på høring til fylkeskommunene og de største byene med frist 31.desember 2017. Troms fylkeskommune skal behandle dette i fylkestingsmøte i desember.

 

Handlingsprogrammet er oppdelt i ruter på samme måte som NTP, der rute 8b omfatter E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger.

Nordreisa kommunestyre har sammen med svært mange andre vært særdeles opptatt av å få en permanent utbedring av E6 Kvænangsfjellet. Vi har prioritert deler av våre planressurser for i samarbeid med Statens vegvesen for å få ferdig reguleringsplanen. Denne var ferdigstilt og vedtatt i 2016 som førte til en prioritering i første del av NTP. Statens vegvesen har gjennomført et stort prosjekt med Reisafjellet som snart står ferdig. Prosjektorganisasjonen står dermed klar og kan starte med Kvænangsfjellet. Det er gjentatte ganger uttrykt fra myndighetene at det er forbundet store kostnader med å rigge prosjektorganisasjoner. Det er derfor med stor skuffelse kommunestyret registrer at en ikke planlegger oppstart av Kvænangsfjellet før 2020. Nordreisa kommunestyre ber Troms fylkeskommune vektlegge tidligere start av prosjektet i sitt høringsinnspill.

 

Storslett bru er en flaskehals på E6 både i form av bredde, høyde og vektbegrensninger. Brua driftes i dag med dispensasjon for tyngre kjøretøy. Statens vegvesen har i dialog med Nordreisa kommune vektlagt at det hastet med å fornye brua og så i fjor for seg ferdigstilling i løpet av 3-4 år. Det ble derfor satt fortgang i detaljreguleringsprosessen slik at de kunne komme i gang med arbeidet. Oppstart av dette prosjektet er i handlingsplanen foreslått til 2021. Også her ber Nordreisa kommunestyre Troms fylkeskommune om å argumentere for tidligere oppstart i prosjektet.

I andre halvdel av NTP er strekningen Langslett- Olderdalen prioritert. Men det er skapt usikkerhet om prosjektet fordi det kanskje ikke er økonomisk dekning for å oppfylle hele NTP. Nordreisa kommune vil poengtere at prosjektet er viktig, og ber fylkestinget nevne dette særskilt i sin høringsuttalelse til handlingsplanen.