Nordreisa kommunestyre starter møtet i dag kl 09:00 - møtet blir overført direkte på web tv

Møter i kommunestyret i Nordreisa (som gjennomføres i kommunestyresalen) blir overført direkte og kan følges på kommunens hjemmesider.

Klikk inn her for nedlasting av sakspapirer

Saker som skal opp til behandling er:

Spørsmål og svar:
  • Spørsmål fra Olaug Bergset (Sp) om skoleresultater vs ressursbruk
  • Spørsmål fra Siv Elin Hansen (Sv) om situasjonen for barnevernet i Nordreisa kommune
PS 51/14 Referatsaker
PS 52/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014
PS 53/14 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015
PS 54/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014
PS 55/14 Fastsetting av ordførers godtgjørelse for 2015
PS 56/14 Eiendomsskatt 2015 - Nordreisa kommune
PS 57/14 Forskuddsvedtak for 2014: formues-, inntekts- og eiendomsskatt
PS 58/14 Finansiering Storslett skole byggetrinn 3
PS 59/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)
PS 60/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018
PS 61/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående skole
PS 62/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa pr. september 2014
PS 63/14 Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøysluttbehandling
PS 64/14 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021- høring
PS 65/14 Samorganisering av rådet for nasjonalparkkommuner (Rfn) og Norges Nasjonalparklandsbyer (NPL).
PS 66/14 Trespråklig skilting i Halti
PS 67/14 Revidering av investeringsbudsjettet 2014, selvkost
 
I tillegg følgende tilleggssaker:
PS 68/14 – Kommunens regler ved salg av eiendom
PS 69/14 - Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-20126, resultater etter mekling
PS 70/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet og ressursbruk i grunnskolen