Nordreisa komunestyre har møte tirsdag 20.12.16 på Halti kulturscene

Møtet starter kl 10:00 og er åpent for alle. Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside. 

Offentlig spørretid/tematid i kommunestyret

Før møtet settes i kommunestyret, kan personer bosatt i Nordreisa kommune komme med spørsmål og synspunkter i ulike saker. Spørsmål skal da være innlevert til ordføreren innen kl 12:00 dagen før møtedagen. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.

Møtedokumenter:Sakspapirer som blir lagt på bordet : Svar på interpellasjoner og spørsmål, og møteplan 2017

 

Utenom referatsaker skal kommunestyret behandle følgende saker:
 • Interpellasjoner fra John Karlsen (Frp) - Tilstand boliger og Kreftbehandling lokalt i Nordreisa kommune
 • 4.revidering av årsbudsjett 2016
 • Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017
 • Ny organisering av Frivillighetssentralen fra 2017
 • Eiendomsskatt 2017 - Nordreisa kommune
 • Forskuddsvedtak for 2017; formues-, inntekts- og eiendomsskatt
 • Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020
 • Sluttbehandling: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet - Oksfjordhamn-Karvik - Plan ID: 19422016_001
 • Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020
 • Lønnspolitiskplan 2017 -
 • Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms
 • Overordnet samarbeidsavtale samt tjeneste avtaler mellom UNN og Nordreisa kommune - sak til behandling i kommunestyret
 • Samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter om studiebibliotek
 • Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
 • Endring av selskapsavtale pr 01.01.2016 - K-Sekretariatet IKS
 • Godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling - Coop Extra
 • Innføring av papirløse møter i 2017 for Nordreisa kommunestyre og alle hovedutvalg
 • Møteplan 2017 Nordreisa kommune
 • Suppleringsvalg av vararepresentanter til Nordreisa administrasjonsutvalg
 • Valg av forliksråd 2017-2020
 • Valg av møtefullmektiger til Forliksråd 2017-2020
 • Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 - 31.3.17 fra Siv Elin Hansen (Sv) og søknad om fritak fra politiske verv fra Tonje Holm (Sv