Følgende beskrivelse av boka står på sidene til www.statped.no :

Afasi – et praksisrettet perspektiv er den første boka om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge, og den vil gi kunnskap og inspirasjon til eget arbeid for så vel studenter som ny¬utdannede logopeder og mer erfarne praktikere. Boka er et resultat av samarbeid i Afasiforum, et faglig nettverk av institusjoner fra ulike nivåer i tiltakskjeden.

Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden, og for hans eller hennes nærmeste familie og omgangskrets. Det er stor variasjon mellom afasirammede, i så vel sammensetning av symptomer og vanskegrad som mestring. Det personer med afasi har felles, er behovet for best mulig tilpasset hjelp og språklig rehabilitering.

Denne boka handler om logopedisk arbeid med afasirammede. I den første halvdelen av boka drøftes aktuelle temaer innenfor afasirehabilitering fra et teoretisk perspektiv, mens den andre halvdelen av boka inneholder åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med afasirammede. De personene disse kapitlene handler om, har ulike typer og grader av afasi, og logopedene har arbeidet med forskjellige sider ved språk- og kommunikasjonsvanskene. Til sammen gir kapitlene et mangfoldig bilde av det som foregår i den afasilogopediske praksishverdagen.

Afasi – et praksisrettet perspektiv er den første boka om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge, og den vil gi kunnskap og inspirasjon til eget arbeid for så vel studenter som nyutdannede logopeder og mer erfarne praktikere.

Forfatterne er logopeder og andre fagpersoner med lang erfaring innenfor afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliteringsinstitusjoner og statlige spesialpedagogiske kompetansesentre. Redaktører for boken har vært Marianne Lind, Line Haaland-Johansen, Monica I.K. Knoph og Eli Qvenild. Afasi – et praksisrettet perspektiv koster 295,- og kan bestilles hos Novus forlag.