Høringsperioden er lagt til fra 14. januar - 17.februar. Saksdokumentene finner du nederst i denne artikkelen. Kommunen vil i denne høringsrunden holde et folkemøte på tirsdag 11. februar, kl. 18:00-20:00 hvor det informeres om bakgrunn, bruksformål og mål for kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområdene. Det er også satt av tid til spørsmål og andre henvendelser. Kommunen ber likevell om at alle merknader til høringsobjektet leveres skriftlig etter beskrivelsen nedenfor. Høringsbrev er sendt til kommunens lag og forening, interesseorganisasjoner, råd og enkelte enkeltpersoner som i tidligere høringsprosess har henvendt seg. Det er bestilt kungjøringsannonse i Framtid i Nord, og varselet vil deles på sosiale medier.

Om arbeidet med kartlegging og verdsetting, og tidligere saksgang:
Friluftslivskartleggingen er et landsomfattende prosjekt ledet av Miljødirektoratet, gjennom fylkeskommunene. Kartleggingsarbeidet ble i utgangspunktet fullført i 2014 tilknyttet kommuneplanen. Det ble imidlertid vedtatt at kartleggingen skulle behandles som et særskilt dokument, med egen høring, da kartleggingen ble møtt med skepsis av grunneiere, lag, og foreninger. Bak skepsisen lå bekymringen om at kartleggingen ville legge føringer/hindringer for utnytting av skogressurser eller mulighet for småkraftutbygging. Det må derfor påpekes at friluftslivskartleggingen med tekst og tilhørende kart ikke legger bindinger eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og naturmangfoldsloven § 8.

Kommunen innhentet derfor mot slutten av 2019 ytterligere kunnskap i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette har saksbehandler m.fl. vurdert relevant informasjon, kartfestet arealene og gitt en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/delområde er vurdert ut fra de 13 verdikriteriene og blitt kategorisert ut fra de 11 områdetypene fastsatt i Miljødirektoratets veileder. Friluftslivskartleggingen i sin helhet er gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder. Høringen foregikk fra 3. oktober til 3. november.

Da høringen var over ble saken tatt opp til politisk behandling i driftsutvalget den 21. november 2019. Under behandlingen av saken ble det fremmet forslag om å utsette saken og sende saken på ny høring. Forslaget ble satt opp imot rådmannens innstilling, men forslaget ble nedstemt 5 mot 2 - Friluftslivsområdekartleggingen ble godkjent og satt opp til politisk behandling i kommunestyret.

Politisk behandling  i kommunestyret ble utført 19. desember 2019 hvor saken ble vedtatt utsatt. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 19 stemmer mot 1. Bakgrunnen for utsettelsen var også nå på bakgrunn av at flere lag og foreninger, inkludert grunneiere ikke hadde fått saken til høring. På bakgrunn av dette vedtaket legges nå saken ut på ny høring, samt at kommunen holder åpent folkemøte for å kunne informere om saken, samt svare på spørsmål.

Merknader til høringen
Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune:
digialt: edialog eller e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
eller via skranken på Servicetorget som ligger i første etasje på Rådhuset - åpent man-fre kl. 8-15
eller pr posten til postboks 174, 9156 Storslett
innen utgangen av mandag, 17.02.2020

Kartleggingsdokumenter