Året 2022 startet med forsterkede smittevernstiltak som følge av smittetopp i Norge - akkurat lik nyåret i 2021. Alle planlagte arrangement ble avlyst. Det ble innført hurtigtesting av samtlige skoleelever i kommunen før skoletid hver mandag og torsdag. Jeg vil takke alle innbyggere, næringslivet, lag og foreninger som lojalt fulgte regler og anbefalinger fra nasjonale, regionale og lokale myndigheter under pandemien. Derfor klarte Nordreisa å opprettholde et offentlige tjenestetilbud og et mest mulig normalt arbeids- og samfunnsliv. 

Russland angrep Ukraina i full krig fra flere fronter den 24.02.2022. Vi er vitner til hjerteråe brudd på alle internasjonale spilleregler. Nordreisa kommune gjorde raskt vedtak om å bosette 80 flyktninger. Arbeidet med tilpasning av kommunale tjenester og koordinering med andre viktige støttefunksjoner startet umiddelbart. Hero Norge opprettet i tillegg et mottak for 150 flyktninger i Nordreisa. Ordfører setter utrolig pris på den omtenksomheten lokalbefolkningen viste og alle som fremdeles stiller opp.  

Terroraksjonen i Oslo-sentrum den 25.06.2022 der to ble drept og mange ble skadet i skytingen rystet hele landet. Terror og hat skal aldri få stoppe kampen for mangfold, likeverd og toleranse. Nordreisa kommune heiste Pride-flagg i solidaritet med ofrene etter angrepet. Varme tanker til alle som ble preget av hendelsen. Vi står sammen for retten til å elske den du vil. Vi møter hat med kjærlighet. Størst av alt er kjærligheten. 

Også i 2022 ble det flom i Reisaelva. NVE sendte oransje farevarsel den 03.06.2022 for Reisavassdraget. Elva vokste raskt, men ikke over 5,65 meter som i 2021 da mektige Reisaelva rant inntil hus- og hyttevegger og flere veier var under vann. 

Brannalarmen gikk på Storslett Mottak den 20.09.2022. Heldigvis fikk ingen mennesker fysiske skader. Bygningen fikk moderate vann- og røykskader, men beboerne kunne flytte inn igjen allerede samme kveld. En alvorlig hendelse som gikk relativt bra til slutt - fordi ansatte, beboere og nødetater visste hva de skulle gjøre da alarmen gikk.  

I løpet av 2022 er Rotsundelv skole er renovert, Rovdas gravlund ferdigstilt, 2. etasje i Haltibygget (gammel del) renovert av Halti næringshage, Reisa villakssenter er etablert og startet utbygging, kventeateret er etablert og har hatt urpremiere. Det er inngått kontrakt med entreprenør om renovering og nybygg Moan skole. Kommunen har engasjert konsulent for å lage en mulighetsstudie for renovering/nybygg Sonjatun helsesenter. Del 1 er ferdig og del 2 kommer på nyåret 2023. 

Statens vegvesen prosjekterer ny Storslett bru. Anleggsarbeidet påbegynnes i 2023. Arbeidet med tunnelene i Kvænangsfjellet er i full drift. Sist høst fikk de gjennomslag i Kvænangsfjelltunnelen. Fylkeskommunen ferdigstilte i fjor høst Bergelva bru på fylkesvei 8650 i Reisadalen og nå blir det ny bru over Joselva og ved Gapherus. Statnett har startet arbeidet med ny trafostasjonen på Vinnelys. I den forbindelse oppgraderer Statnett Gamle Dalavei og Vinnelysveien samt nye bruer over Geiraelva og Doareselva, ny kulvert for Fjellvassbekken og etablere nytt kaihakk ved Klubbenes.  

Kommunen har gjort et asfaltløft i 2022 som gjør at vi har fått 1,5 km mindre med grusveier og 1,8 km med fastdekke har fått standardheving. Det er gjennomført kratt- og skogrydding og montert nye veilys i noen gamle boligfelt med tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen.  

Bredbånd er utbygget eller i ferd med å bli utbygget i alle områder i Nordreisa kommune. Kun enkeltstående husstander som ligger vanskelig til mangler tilfredsstillende tilbud. Oksfjordhamn-Storeng og Sandnes i Straumfjord e ferdigstilt i 2022. På Havnnes er det nå inngått kontrakt med bredbåndstilbyder som vil legge sjøkabel til Uløya. Kommunen har søkt Landbruksdirektoratet om midler til tømmerkai i Sørkjosen for tredje året på rad og igjen fått avslag.  

Flere nye næringsbygg er under oppføring i kommunen samt noen under planlegging. Fylkestinget vedtok i junimøtet at Nord-Troms videregående skole skal totalrenoveres eller bygges ny. Nordreisa IL har store investeringsprosjekt som fotballhall og Saga skianlegg. Nord-Troms Friluftsråd har bygd den populære dagsturhytta. Sørkjosen grendelag har laget frisbeegolfbane, ballbinge og jobber nå for etablering av sherpatrapp. 

Både Troms Kraft og ST1 ser på muligheter for vindkraft i regionen. Kommunestyret gjorde vedtak i juni at om kommunestyret er positiv til å se på mulighetene for vindkraftutbygging i Nordreisa kommune. Kommunen deltar derfor i mulighetsstudiet som Troms Kraft har invitert til. 

I 2022 vedtok kommunestyret strategisk næringsplan, kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2022-2025, påbegynt kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. De to sistnevnte planene skal gi retning for kommunens utvikling de neste 12 årene. Kommunedelplan for oppvekst behandles i kommunestyremøtet 10.01.2023. Helse- og omsorgsplanen ble vedtatt i 2021. 

I løpet av 2022 hadde Nordreisa kommune flere besøk. Fylkesrådsleder Bjørn-Inge Mo besøkte Nordreisa før han dessverre brått gikk bort så altfor tidlig. Sametingspresident Silje Karine Muotka besøkte Nordreisa og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var på befaring av E6 over Kvænangsfjellet. DMS Nord-Troms ble invitert til møte med statsminister Jonas Gahr Støre via videokonferanse for å presentere Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT). 

Tusen takk til arrangører av StHansturneringa, Arctic Open Downhill, Gorosofestivalen, Sommershow, Landsbyspelet Kyläpeli, Reisarevyen, Kventeateret, Landsbymarkedet, Bondens marked, Bakkebyturneringa, Tour de Reisa, Strong Man, Baskifestivalen, Forskningsdagene, Treskifestivalen, Hesteleiken, Pilterimarsjen, Moskodalmarsjen, Trolldalsrennet, 4H’s høstfester, isfiskekonkurranser, konsert med Mollis, romjulsturnering med flere. Dette er viktig møteplasser som skaper trivsel i kommunen. 

2022 var frivillighetens år. Frivilligheten i Nordreisa ble hedret med festkveld i kultursalen der kommunens frivillige lag og foreninger ble invitert. Frivillig arbeid har enorm betydning for enkeltmennesker, men er også grunnleggende for levende lokalsamfunn, derfor fortjener alle de frivillige å bli satt pris på. Dere gjør en uvurderlig jobb. 

Kultur berører oss alle og skaper tilhørighet mellom folk. Vi bor i en kommune med variert næringsliv, stor aktivitet og den flotteste naturen. Sammen skal vi få til mer. Jeg er stolt over at vi har flere idrettsutøvere som har utmerket seg med gode prestasjoner også i 2022. Gode resultater kommer ikke av seg selv. 

Ordet «dyrtid» er et begrep som ble mye brukt til inn i etterkrigstiden. Høye drivstoffpriser, rekordhøye strømpriser, prishopp på matvarer og renteøkninger gjorde at ordet er tatt i bruk igjen i 2022. Krympflasjon ble kåret til årets ord 2022. Økte kostnader gjør at mange sliter. Det er varslet flere rentehevninger og at prisveksten ikke har stoppet. Hardere prioriteringer er nødvendig for å tilpasse økonomien fremover. Det blir enda mer krevende å hindre utenforskap og økende klasseskille. Riktig fordelingspolitikk må brukes for å minske forskjellene mellom folk. 

Rekruttering av arbeidskraft er en av de største utfordringene både kommunen og privat næringsliv står overfor. Det er helt nødvendig med tilflytting for å klare å opprettholde dagens tjenestetilbud til innbyggerne, spesielt innenfor helse. Nordreisa kommune må fortsette satsinga på barn og unge slik at vi er med i attraktivitetskonkurransen når småbarnsfamilier skal velge hvor de skal etablere seg. I tillegg må vi alle ha fokus på god omdømmebygging og framsnakking hver eneste dag. Vi er ikke bedre enn det svakeste ledd. 

Jeg vil avslutningsvis takke kommunedirektøren og hans dyktige administrasjon for godt samarbeid. All ære til alle ansatte som står på dag og natt og sørger for stabile tjenester. Vil også takke nabokommunene våre for godt samarbeid. Vi er avhengige av hverandre og behovet for mer samarbeid øker. Sammen skal vi fortsette å gi gode tjenester til våre innbyggere, og samtidig sikre effektiv og rett ressursbruk. Kommunale tjenester må kontinuerlig tilpasses behov og ressurser. 

Lokalpolitikerne i Nordreisa må takkes for gode vedtak som gjør kommunen til et godt sted å bo og leve. Jeg ønsker samtidig alle kommunepartiene lykke til med programarbeid og nominasjonene. 2023 blir et spennende valgår. 

Ønsker alle et velsigna godt nytt år! 

 

Beste hilsen fra Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune.